ทางเลือกช่วย LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้แบบง่ายๆ

1775
0
813 views

ความต้องการอยากมีบ้าน ซื้อบ้าน ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เพศ อายุ อาชีพ คนในครอบครัวหรือคู่แต่งงานเท่านั้น คู่รักร่วมเพศ LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer) ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องการขยับขยายรากฐานชีวิตและมีบ้านเป็นของตนเอง แม้ว่าจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอย แต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังถือเป็นผู้บริโภคหลักที่ต้องการเสรีภาพในการซื้อสินค้า เช่นเดียวกับการซื้อบ้านควบคู่ไปเพื่อจุดประสงค์ขยับขยายรากฐานชีวิตและครอบครัว ถึงแม้ว่าธนาคารพาณิชย์หลายสถาบันจะยังไม่มีเงื่อนไขกู้ร่วมซื้อบ้านเพศเดียวกัน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนสมรส แต่เพราะความเป็น LGBTQ friendly destination ของประเทศไทย

ในส่วนของเงื่อนไขและหลักในการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ซึ่งหลักๆ ก็จะใช้หลักของบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส เช่น เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย, อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน และในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อบ้านก็คือเอกสารการกู้บ้านพื้นฐานนั่นเองครับ การกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านและคอนโดเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับ ผมอยากให้เราวางแผนกันอย่างรอบคอบและรัดกุม

JackD

เช็กธนาคารอนุมัติสินเชื่อบ้าน กรณีกู้ร่วมเพศเดียวกัน

กลุ่ม LGBTQ ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้จึงมีบางธนาคารเอื้อต่อการซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด แก่ผู้ที่ต้องการกู้ร่วมและเป็นเพศเดียวกัน นั่นคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารยูโอบี โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดตามที่กำหนด และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณายื่นกู้ร่วมสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส ทั้งนี้ผู้กู้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ปรับเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกรณีกู้ร่วมในการยื่นกู้สินเชื่อบ้าน คู่รักไม่จำกัดเพศ รวมทั้งกลุ่ม LGBT ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อบ้านร่วมกันได้ โดยผุ้ยื่นกู้จะต้องระบุในใบสมัครบริการสินเชื่อบ้านให้ชัดเจนว่าผู้กู้ร่วมมีความสัมพันธ์เป็น “คู่รัก” กับผู้กู้หลัก

คุณสมบัติผู้กู้

  • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • รายได้ กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
  • ผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน) และผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

ทั้งนี้ คู่ชีวิต LGBT ต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน โดยต้องมีคุณสมบัติและขอสินเชื่อได้สูงสุด 90-95% ของมูลค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อกรณีอื่น ส่วนการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าคู่ชีวิตที่เป็น LGBT สามารถขอกู้ร่วมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่างจากผู้ขอกู้ร่วมกรณีอื่น ภายใต้เงื่อนไขขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าทรัพย์สิน อาทิ

คุณสมบัติผู้กู้

  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้พิจารณาจากผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์)
  • มีอาชีพการงานที่มั่นคง
  • มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด ประมาณ 3 เท่า

เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ

  • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส
  • เอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือนหรือรายได้หลักฐานทางการค้า เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และแบบแปลนการก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อที่เพศทางเลือกสามารถกู้ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อเพศทางเลือกโดยเฉพาะ แต่เป็นสินเชื่อบ้านแบบเดียวกับที่เสนอแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ร่วมตามปกติ ได้แก่ ผู้กู้ร่วมต้องมีสัญชาติไทย อายุซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี

ด้านความสามารถในการชำระหนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระงวดหนี้ ตรวจสอบจากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และด้านหลักประกันก็จะมีตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขาย รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ และมีการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเพดานของวงเงินกู้

สำหรับการกู้ร่วมระหว่างเพศทางเลือกนั้นทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีผู้กู้ร่วมฝ่ายหนึ่งซึ่งธนาคารประเมินว่าสามารถกู้บ้านหลังนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว และผู้กู้ร่วมอีกคนที่เหลือก็ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระในฐานะผู้กู้ร่วมด้วย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่เปิดโอกาสให้การกู้ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นจึงเป็นอีกธนาคารที่คู่รักเพศทางเลือกสามารถกู้บ้านร่วมกันได้ โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเอาไว้อย่างกว้าง ๆ คือจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท

นอกจากนั้นธนาคารก็จะตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของผู้กู้ร่วมแต่ละฝ่าย และความสามารถทางการเงิน รวมไปถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามผู้กู้แต่ละราย ถ้าหากเป็นโครงการที่ทางธนาคารสนับสนุนอยู่ก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงการทั่วไป

สินเชื่อบ้านที่ผู้กู้ร่วมเพศทางเลือกสามารถใช้บริการได้ก็คือ สินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ซึ่งความน่าสนใจของสินเชื่อตัวนี้คือ หลักการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดชำระที่แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารอื่น ๆ โดยสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วันนี้จะมีบัญชีซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินรายได้ อาจจะเป็นเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินอื่น ๆ เข้ามาฝากไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ในการคำนวณดอกเบี้ยจะนำยอดหนี้หักลดด้วยยอดเงินฝากในบัญชีแล้วจึงนำไปคำนวณดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้ลดลงตามยอดเงินฝาก

เลือกรูปแบบสินเชื่อ ทางลัดช่วยให้เพศทางเลือก LGBTQ สามารถกู้เงินซื้อบ้านง่ายขึ้น

แม้จะมีบางธนาคารเอื้อต่อการกู้เงินซื้อบ้านด้วยข้อจำกัดที่หลายธนาคารทำให้กลุ่มเพศทางเลือกสามารถกู้ร่วมได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนด เหตุนี้ที่ปรึกษาทางด้านการเงินบางแห่ง จึงออกมาชี้แนะทางลัดช่วยให้เพศทางเลือก LGBTQ สามารถกู้เงินซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น นั่นคือ รูปแบบการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจหรือ SME ซึ่งกลุ่มคู่รักเพศเดียวกันสามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรือทาวน์โฮมเป็นสถานประกอบกิจการได้ แต่มีช่วงระยะเวลาการกู้นานสูงสุดเพียง 10 ปีเท่านั้น ประกอบกับมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อบ้าน

ข้อมูลอ้างอิง: K-expert โดยธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

http://www.propertytoday.in.th

https://www.sansiri.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.