PR – ไทpride: Be Empowered free event on 10th Dec 20

258
0

ไทpride เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกของชุมชนคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งไทยและต่างชาติ จัดตั้งและรวมตัวกันโดยกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาสังคมขนาดเล็ก นักกิจกรรมอิสระ และศิลปิน มีเป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิความหลากหลายทางเพศ

เนื่องในโอกาสวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล หรือ Human right day กลุ่มไทpride จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนเยาวชนและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ กลุ่มคนชายขอบที่ถูกสังคมเพิกเฉย ทอดทิ้ง ได้ถูกยอมรับ และโอกาสแสดงตัวตนและได้รับความปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อสื่อสารการสร้างความตระหนักและความเข้าใจไปสู่สังคม ในประเด็นของการเปิดรับและสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนการมีอยู่ของความหลากหลาย โดยปราศจากการใช้กำลัง ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายที่ปรากฏอยู่จริงในสังคม ไม่ว่าจะทั้งในส่วนของวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม

โดยในปี 2563 นี้ กลุ่มไทpride ได้ยกประเด็นของความรู้สึกของภูมิใจในความหลากหลายของกลุ่มรวมกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ+), นอน-ไบนารี (Non Binary), ผู้พิการ ( People with disabilities) มาเป็นประเด็นหลักและเป็นประเด็นแรกในการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน Tai pride: Be Empowered
สถานที่จัดกิจกรรม
สวนครูองุ่น
ซ.3 67/1 ซอย สุขุมวิท 55 ใกล้ BTS ทองหล่อ
ระยะเวลากิจกรรม
เปิดเข้าได้เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.
รายละเอียดกิจกรรม
#ห้องกิจกรรม
9:00-12:00 : Be empowered หัวใจหลากสีกับมิติแห่งสุขภาวะ พูดคุยผ่านกระบวนการกิจกรรม
#ส่วนเวที
11.00-12.00 : เปิดตัวหนังสือ Behind the scence of Trans
12.00-13.00 : พักเที่ยง
13.00-14.30 : สมรสเท่าเทียม Marriage equality
14.30-15.30 : การเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ กลุ่ม LGBTIQ+
15.30-17.00 : กฏหมายรับรองสำนึกทางเพศ Gender Recognition Act
17.00-18.00 : วง Thai Side Walk วงดนตรีแนว Bluegrass
สามารถลงทะเบียนเข้างานฟรีได้ที่
https://forms.gle/eTyX2W94QoZNiWxG8
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ
fb.me/taiprideTH
——————————————————————-

Tai pride is a combination of members of the community of LGBTIQ+ people, both Thai and foreign. Organized and assembled by a group of young volunteers, small social development organizations Independent activists and artists aim to carry out support and movement activities on human rights issues, gender equality, and LGBTIQ+ rights.

Since the occasion of December 10 of every year is the International Day for Human Rights Day, the Tai Pride group has an idea to organize activities to support youth and LGBTIQ+ people, people with disabilities, marginalized groups that have been neglected by society, have been accepted and have the opportunity to express themselves and be safe in accordance with human rights principles. Including to communicate the creation of awareness and understanding to the society on the issue of exposure and creating safe areas that support the existence of diversity without the use of force, violence, discrimination against the diverse people that appear in society whether in the culture section and changes in social structure.
In 2020, the Tai pride group raised the issue of feeling of pride in the diversity of the group, including LGBTIQ +, Non-Binary, People with disabilities. Is the main issue and the second event under the project title Tai pride: Be Empowered.

Event location
Angoon’s Garden
Soi 3 67/1 Soi Sukhumvit 55, near BTS Thong Lor
Activity duration
Open at 9:00 am until 6:00 pm
Activity Details
U-Class Room
9:00-12:00 : Be empowered – Private Activity
Main Stage
11.00-12.00 : Book launch – Behind the scence of Trans
12.00-13.00 : Lunch Break
13.00-14.30 : Marriage equality (Panel Discussion)
14.30-15.30 : The issue of access to social benefits for LGBTIQ+ people with disabilities in Thailand (with a sign language interpreter)
15.30-17.00 : Legal Gender Recognition and the Right to Name Title Change Bill in Thailand
17.00-18.00 : Thai Side Walk Band’s Music Performance –
Bluegrass music
Register Here:
https://forms.gle/eTyX2W94QoZNiWxG8
More information here:
fb.me/taiprideTH

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.